Na jaké doklady je třeba myslet při bourání starého domu

Koupili jste si pozemek, na kterém stojí starý dům a nezbývá vám nic jiného, než se pustit do demolice? Jenže taková demolice starého domu není jen tak a musíte si před ní vyřídit řadu dokladů, bez nichž nemůžete začít dům bourat.

Je dům uveden v katastru nemovitostí?

Jestliže dům určený k demolici, není zakreslen a nemá plány, je potřeba tyto dokumenty obstarat před samotnou žádostí o demoliční práce. Je potřeba stavbu zlegalizovat a nechat si vystavit pasport dané stavby.

Cena se běžně pohybuje na základě rozlohy stávajícího domu, náklady mohou být okolo 5 000 Kč, ale mohou být i vyšší.

Škodlivý materiál

Jestliže se ukáže, že je ve starém domě škodlivý či nebezpečný materiál (azbest apod.), tak jeho likvidaci musíte ohlásit a následně postupovat dle legislativy.

Například takový azbest musí vždy likvidovat certifikovaná společnost. Jiná forma odstranění je ilegální a hrozí vám za ni pokuta.

Žádost o demolici

Žádost o demolici nebo také žádost o povolení odstranění stavby, je dokument, který budete zasílat stavebnímu úřadu, a ten následně schválí či zamítne bourání objektu.

Jestliže je ohlášení v pořádku a nenajdou se v něm žádné chyby, podmínky pro udělení souhlasu tak stavební úřad vydá obvykle do 30 dnů od dne podání žádosti.

Tato lhůta je ovšem pořádková a musí se vyčkat, dokud žadatel, což jste vy, obdrží písemný souhlas. Souhlas nabývá právní účinnost dnem doručení a vy můžete stavbu začít odstraňovat.

Sousedé

Mimo úřad se ještě musíte domluvit se svými sousedy, a obeznámit je s tím, že bude v blízkosti jejich bydliště provedena demolice. K tomu, aby se demolice mohla uskutečnit také potřebujete jejich souhlas. Pokud váš pozemek sousedí s obecním, tak souhlasit s demolicí musí rovněž rada obce.

Přeložení elektrického vedení

Je nutné vzít v potaz také přeložení elektřiny. O přeložení elektrického vedení musíte žádat dodavatele elektřiny pomocí „žádosti o přeložku”, ve které je nutné uvést vaše kontaktní údaje a důvody k přeložení.

K žádosti je zapotřebí přiložit také snímek pozemkové mapy s vyznačením dotčené nemovitosti, se zakreslením stávajícího stavu zařízení distribuční soustavy a se zřetelně označenými úseky, které požadujete přeložit.

Autor příspěvku: admin